Standpunten

Standpunten

Een groen en duurzaam Hardenberg

Groen is een waarde waar we in ons eigen leven allemaal het belang van inzien. Daarom staat GroenLinks in Hardenberg voor ecologische duurzaamheid. Dit betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn belangrijk vinden. We zijn zuinig op de groene ruimte en we willen het landschap niet volbouwen met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Daar hebben wij nu profijt van, maar ook onze kinderen en kleinkinderen.

Een open, eerlijk en duidelijk Hardenberg

GroenLinks Hardenberg staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. Burgerzin en gemeenschapszin ontstaan als mensen de kans krijgen om te participeren. Daarom willen we ook dat de gemeente haar inwoners waar mogelijk betrekt bij het beleid en burgers meer zeggenschap geeft over de inrichting van hun kern; de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt echter bij de politiek. De politiek en gemeentelijke organisatie moeten doorlopend actief hun standpunten en voorstellen blijven uitdragen.  

Een sociaal en solidair Hardenberg

GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen in Hardenberg eerlijk verdeeld worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn of haar leven zelf vorm te geven. We streven ernaar dat iedereen een rol vervult die voldoening geeft en dat indien nodig de gemeente middelen van bestaan faciliteert. We gaan daarbij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar hebben oog voor het verschil in mogelijkheden.