GroenLinks Hardenberg vormt samen met GroenLinks Ommen de afdeling GroenLinks Noordoost Overijssel. In de gemeente Ommen is GroenLinks niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, in de gemeente Hardenberg is GroenLinks sinds 1998 vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 

Bestuur 

Het bestuur van GroenLinks Noordoost Overijssel wordt gevormd door:

  • Sonja Rasenberg, voorzitter
  • Nynke Weekamp, penningmeester
  • Zsuzsika Bruins, Secretaris 
  • Mirjam Dopheide, algemeen bestuurslid
  • Daan Jaspers, Campagneleider

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van GroenLinks in de gemeentes Hardenberg en Ommen. Het bestuur zal de ontwikkelingen binnen de politieke partijen van beide gemeentens goed in de gaten houden. Daar waar er door bestuurlijk overleg en uitwisseling van standpunten bijgedragen kan worden aan het politieke draagvlak voor het gedachtengoed van GroenLinks, zal het bestuur deze uitdaging op zich nemen.

Ook zullen initatieven in de beide gemeentes worden ondersteund die bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen. Maatschappelijke organisaties kunnen hier dus een beroep op ons doen en het bestuur zal naar mogelijkheden zoeken om deze organisaties te ondersteunen.

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@groenlinkshardenberg.nl
Voor direct contact kan je bellen met Sonja Rasenberg (06-81438861). 

Leden

De leden mogen van het bestuur verwachten dat er een actieve benadering plaatsvindt. We willen dit vorm geven door voor nieuwe leden bijeenkomsten te organiseren om hen persoonlijk kennis te laten maken met het bestuur, de fractie, en andere (nieuwe) leden van GroenLinks Nooroost Overijssel.

Voor bestaande leden wil het bestuur ondersteuning bieden om actief lid te kunnen zijn. Doel is om leden zoveel mogelijk te betrekken bij acties en activiteiten en hier bijvoorbeeld via werkgroepen betrokkenheid en inbreng na te streven. Vanuit het bestuur zal het initatief worden genomen tot minimaal 2 ledenvergaderingen per jaar. De ledenvergadering is het instrument waarmee de leden formeel invloed hebben op het politiek beleid. Het bestuur en de fractie leggen tijdens de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

Raadsleden en burgerleden

Het bestuur vindt het functioneren van de fractie een belangrijke zaak. Daar waar mogelijk wil het bestuur hen randvoorwaardelijk ondersteunen. Een speciale begeleidingscommissie voert namens het bestuur regelmatig gesprekken met de actieve politici.