GroenLinks staat voor ecologische duurzaamheid en wij willen het milieu zo min mogelijk belasten en zo zuinig mogelijk omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen.

 

Wat wil GroenLinks:

 

 • GroenLinks wil groen in de bebouwing bevorderen.

 

 • De wijken en kernen in de gemeente Hardenberg stralen groene kwaliteit uit. Er komt voldoende groen voor iedereen in de buurt. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen krijgen hierbij ondersteuning. Voor kinderen komt er in iedere wijk/kern een natuurspeelplaats. 

 

 • Het opvangen en gebruiken van regenwater en waterloze toiletten wordt gestimuleerd; hiermee wordt water bespaard.

 

 • Ten behoeve van de vaarrecreatie wordt er in Mariënberg een aanlegplaats aangelegd, zoals in Gramsbergen is gerealiseerd.

 

 • De gemeente gaat een actief leegstandsbeleid voeren; om onnodige nieuwbouw te voorkomen en groen te behouden.

 

 • Parken, bermen en oevers worden ecologisch beheerd met meer bloemen en schuilplaatsen voor dieren.

 

 • Ook worden nestvoorzieningen aangelegd, zoals nestkastjes voor vogels. Beplanting wordt zoveel mogelijk met inheemse soorten uitgevoerd, omdat daar inheemse insecten en vogels op afkomen.

 

 • Bedrijventerreinen worden in samenwerking met bedrijven natuurvriendelijk ingericht. Gronden van het gemeentelijk grondbedrijf kunnen (tijdelijk) ingezet worden voor natuur of stadslandbouw.

 

 • Ook op gronden die (langdurig) braak liggen kan de bestemming/het gebruik tijdelijk stadslandbouw worden. Snippergroen wordt ter beschikking gesteld voor moestuinen. Binnen een buurt kunnen collectieven hiervoor gevormd worden teneinde de samenredzaamheid te bevorderen. Minima krijgen voorrang bij de toewijzing van gronden.

 

 • Burgers en bedrijven worden door de gemeente gestimuleerd om daken die niet voor zonnepanelen geschikt zijn te vergroenen; groene daken bevorderen een gezond leefklimaat.

 

 • Woningen worden zodanig aangepast dat mensen er (zo lang mogelijk) zelfstandig in kunnen blijven wonen.

   

 • Hierbij hebben we aandacht voor nieuwe concepten van mantelzorg, vrijwilligerswerk en Noaberschap in wijk en buurt.

 

 • Rotondes worden aangekleed en onderhouden door laatselijke / regionale groenbedrijven die deze dan op bescheiden wijze voor eigen reclame mogen gebruiken.

 

 • Natuureducatiecentrum “De Koppel” blijft krachtig ondersteund worden door de gemeente.

 

 • De gemeente Hardenberg zet in op duurzame ontwikkeling en streeft naar een langdurige balans tussen peopleplanet en profit.

 

 • Duurzaamheid is ván en vóór iedereen; de gemeente heeft hierbij een ondersteunende en faciliterende rol. De gemeente Hardenberg zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

 • Het herstel van het groenblauw netwerk in het buitengebied wordt voortgezet.