Energie, Klimaat en Milieu

Hardenberg wordt een schone en gezonde gemeente waar afval wordt beschouwd als een grondstof.

Wat wil GroenLinks:

Hardenberg streeft ernaar een energieneutrale gemeente te worden met nog meer inzet voor duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, aardwarmte, biogas, windmolens; 

de gemeente initieert en ondersteunt projecten hiertoe vanuit de samenleving.

Geen schaliegaswinning in Hardenberg; Hardenberg wordt een “Schaliegasvrije gemeente”.

Gemeentelijke onkruidbestrijding gebeurt op de meest milieuvriendelijke manier;ook burgers en (landbouw)bedrijven worden gestimuleerd om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden.

Geluidsoverlast door verkeer en bedrijven wordt tegengegaan.

De nachten in Hardenberg worden donkerder; hiermee gaan we lichthinder tegen en wordt energie bespaard.

Met name de sterke verlichting rond en op recreatie- en bedrijventerreinen veroorzaken veel lichtvervuiling in donkerte gebieden. Hetzelfde geldt voor de nieuwe halfopen veestallen met kunstverlichting. Lichthinder door recreatiebedrijven, veestallen en kassen dringen we terug door bestaande regels streng toe te passen en bij nieuw of herbouw hogere eisen te stellen.

Er wordt gestopt met het ’s avond en ’s nachts aanlichten van beeldbepalende gebouwen.

Inwoners worden medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van de eigen wijk en woonkernen; bijvoorbeeld door het afsluiten van contracten met verenigingen en scholen om,tegen vergoeding, hun eigen buurt vrij van zwerfafval te houden.

Er komen voldoende afvalbakken in openbare ruimtes die op tijd geleegd worden. Dit zal in nauw overleg met de horeca gebeuren. Burgers worden gestimuleerd om gevallen van afvaldumping te melden, het afval zal dan direct verwijderd worden.

Afval dient voor 100 procent hergebruikt te worden.