Transformatie inwoners en overheid

De zeven uur durende raadsvergadering van de gemeenteraad van Hardenberg met de nodige sanitaire stops, tijd voor een snelle hap en korte schorsingen voor onderling overleg, "tikte" naast de bestuursrapportage, begroting, Grondexploitatie ook de ter inzage legging van de MER en conceptvoorstel voor windmolenpark De Veenwieken en verzoek om extra geld ten behoeve van de drie decentralisaties af.

 

Sociaal Domein

Er is extra geld nodig om verder te kunnen met de invoering van de 3 decentralisaties, totaal € 114.750,00 . Dit bedrag is voornamelijk nodig om het ambtelijk apparaat te ondersteunen. Anne van den Hoek hierover tijdens het debat:

Omdat de beantwoording op mijn explicite vraag aan de wethouder, heeft u € 114.750,00 voor de resterende 8 weken van 2015 echt nodig, JA, is, kunnen wij niet anders dan instemmen met dit voorstel, ervan uitgaande dat deze extra middelen primair als doel hebben onze inwoners goed te bedienen en er niemand tussen wal en schip valt en dus ook niet ons ambtelijk apparaat.

GroenLinks is niet positief over de wijze waarop het extra geld is gevraagd aan de raad. Er blijven te veel vragen onbeantwoord en elke keer opnieuw worden wij het bos in gestuurd met: “maar onze ambtenaren tonen een enorme inzet, er word elke dag keihard gewerkt,wij lopen als gemeente voorop ten opzichte van andere gemeenten....”.

Dat is allemaal heel erg fijn maar dat mogen wij ook van hen verwachten, dat is immers hun werk. En dat wij als gemeente voorop lopen in de parade genaamd de Transities is ook prettig, maar deze zaken gelden wat ons betreft niet als legitieme argumentaties noch als onderbouwing wanneer er extra middelen of bijstelling van beleid worden gevraagd aan deze raad.

Tijdens het debat dreigde de VVD als enige tegen te stemmen. Dankzij de scherpe vraag van GroenLinks; durft u de verantwoordelijkheid aan, dat door uw besluit de organisatie niet verdergaat ten koste van onze inwoners? PvdA en CDA deden ook duit in het zakje en na korte schorsing stemde de VVD toch in. Het is een duidelijk signaal, de raad wil dat zaken zo goed mogelijk geregeld word voor onze inwoners, niemand tussen wal en schip!

GroenLinks wil verder de diepte in, meer weten welke consequenties de veranderingen werkelijk hebben bij de mensen. Op 24 november en 8 december 2015 word de gemeenteraad opnieuw bij gepraat. We wachten gespannen af en zullen kritische vragen stellen.

Lees meer: Terugblik en vooruitblik taakuitbreiding als gevolg van de transities 2015 en 2016 en Evaluatie en vooruitblik taakuitbreiding als gevolg van de transities 2015 en 2016

Windmolenpark De Veenwieken

Duurzame en schone energie zijn van essentieel belang voor een betere wereld voor iedereen. Het levert een significante bijdrage aan een wereld die wij verantwoord kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Daar staan wij voor en GroenLinks is dan ook blij dat de Rijksoverheid energiedoelstellingen heeft opgelegd aan de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel.

Het voorliggend concept ontwerp en de MER is een onderdeel van een lange procedure die uiteindelijk moet leiden tot een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan met voldoende draagvlak. Wij zien de ter inzage legging van deze stukken als een goed middel tot inspraak voor inwoners en andere belanghebbenden.

GroenLinks is van mening dat het doel niet altijd de middelen heiligt. Veranderingen hebben tijd nodig en vragen om zorgvuldigheid. Wij zien de absolute noodzaak van schone energie. Maar dit moet wel zo goed mogelijk, met zoveel mogelijk draagvlak en met maximale innovatie plaatsvinden.

Samenwerking en goede afstemming tussen Provinciale Staten en gemeente Hardenberg is van essentieel belang voor de voortgang van dit langdurige proces.

Inmiddels hebben beide partijen ingestemd met de ter inzage legging van het concept ontwerp en de MER. Over ongeveer een jaar zullen de eerste definitieve voorstellen, bestemmingsplannen, wijzigingen en zienswijzen aan de raad worden voorgelegd.

Lees meer: Start procedures project Windpark de Veenwieken, MER Windpark de Veenwieken, Notitie Reikweidte en Detailniveau Windpark de Veenwieken, onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark de Veenwieken,bijlage onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark de Veenwieken, notitie laagfrequent geluid Windpark de Veenwieken, natuurtoets voor Windpark de Veenwieken en elektriciteitsopbrengstberekeningen.

Begrotingen

Dankzij een motie van GroenLinks, met brede ondersteuning van de raad met uitzondering van CU, werd op 14 april jl. een motie aangenomen die er toe heeft geleid dat er in de begroting van 2016 geld is vrij gemaakt voor het Jongeren Centrum in Hardenberg. GroenLinks is van mening dat dit een goed voorbeeld is van overheidsparticipatie ter ondersteuning van een goed burgerinitiatief. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat het geld niet alleen ingezet gaat worden in stenen maar ook in mensen, kennis en continuïteit.

Anne van den Hoek gaf een helder signaal tijdens haar algemene beschouwingen:

Samen Doen moet meer zijn dan alleen een pakkende reclameleus.

Cijfers zijn belangrijk en een gezonde financiële positie niet in de minste plaats, maar dient wat ons betreft een bewijslast te zijn van het beleid die wij uitzetten en horen ondergeschikt te zijn aan visie en missie waaruit het beleid voortvloeit.

Onze samenleving staat voor grote opgaven, met elkaar zijn we bezig met een fundamentele verschuiving, transformatie van onze samenleving. Deze wordt voortgestuwd, aangemoedigd door onder andere minder overheid en meer burger en de 3 decentralisaties zijn hier het grootste voorbeeld van.

Wij als bestuurders vragen van onze inwoners meer eigen kracht, meer samen doen, met minder ondersteuning van de overheid. Dit vraagt niet alleen een transformatie van de inwoners maar ook transformatie van de overheid en dus ook van ons als raad.

Het is voor de fractie van GroenLinks kristal helder dat een fundamentele verandering van onze samenleving noodzakelijk is, dat de afhankelijke inwoner moet veranderen naar een zelfstandige inwoner die gelijkwaardig meepraat over zijn of haar leefomgeving. Dit betekent dat wij deze gelijkwaardigheid ook ruimte moeten geven en moeten laten opeisen door onze mede-inwoners.

Immers, als het niet meer kan zoals het was dan moeten we samen zoeken naar manieren waarop het wel kan.

Dat is wat ons betreft de grootste uitdaging waar wij allen voor staan.