Iedereen werkt mee aan een duurzame economie

De stijgende werkloosheid baart ons grote zorgen. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid van Hardenberg. GroenLinks wil samen met lokale ondernemers de uitdaging aangaan om meer werkgelegenheid te creëren, op een duurzame manier. Want GroenLinks kiest voor een duurzame economie. Dat resulteert in groei op lange termijn. Een economie die draait op innovatie, lange termijn rendement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame werkgelegenheid, recycling van grondstoffen, behoud van leefbaarheid, energiebesparing en duurzame energie.

Werken aan duurzame banen

Als ingezet wordt op energiebesparing en toepassing van duurzame energie, dan levert dat nieuw werk op en tegelijkertijd bespaart dat energiekosten voor inwoners, gemeente en bedrijfsleven. GroenLinks gaat er voor om zulk werk in de eigen gemeente te houden, want ook dát is duurzaam.

Een aantrekkelijk woon-, leef- en werkklimaat verhoogt de waarde van de gemeente, verhoogt de productiviteit van de medewerkers, verlaagt het ziekteverzuim, verbetert het vestigingsklimaat en verhoogt de concurrentiekracht van ondernemingen. Dat trekt ondernemingen aan, die voortbestaan net zo belangrijk vinden als winstgevendheid, een lange termijn perspectief hebben, investeren in het eigen personeel, zuinig zijn met grondstoffen en energie. En meer bedrijven in de gemeente, betekent meer werk voor de inwoners van Hardenberg. Om dat te bevorderen, moet de gemeente kritischer worden met het aantrekken van nieuwe ondernemingen en het uitgeven van haar gronden.

GroenLinks maakt het mogelijk dat iedereen naar eigen kunnen meedoet, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Want iedereen hoort erbij.

 

Groene en innovatieve koplopers

De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers en bedrijven. GroenLinks wil deze overgang stimuleren: nieuwe, groene en innovatieve koplopers helpen we om hun droom waar te maken. Bestaande ondernemingen die stappen willen zetten in de boven geschetste richting kunnen op onze steun rekenen.

Een duurzame economie vraagt om een duurzame ruimtelijke ordening. In het huidige beleid worden bestemmingsplannen vaak aangepast op verzoek van ondernemers. Een echte visie hierbij ontbreekt. De afwijkingen die veelal zijn bedoeld om de economie te stimuleren, hebben vaak een averechts effect, omdat inwoners, het bedrijfsleven en onze leefomgeving er letterlijk en figuurlijk door in de knel komen. GroenLinks wil toekomstbestendige bestemmingsplannen opstellen, die duidelijkheid en houvast bieden aan inwoners en ondernemers.

Doelstellingen

 • De gemeente verbetert groen, natuur- en leefbaarheid. Niet alleen in de wijken en de kernen, maar waar het kan, ook op de bedrijventerreinen;
 • De gemeente zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat van ondernemingen die duurzaamheid en maatschappelijk  verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben;
 • Bij aanbestedingen krijgen lokale ondernemers een grotere kans om opdrachten te krijgen, doordat de gemeente hoge eisen stelt aan Social Return on Investment (SROI) en de zogenaamde ‘ecological footprint’ van de aanbieding duidelijk laat meewegen;
 • Ambachtelijke bedrijvigheid aan huis, die niet de leefbaarheid aantast, wordt overal in Hardenberg mogelijk gemaakt;
 • Met elke cliënt van de afdeling Werk en Inkomen werkt de gemeente samen aan een passende oplossing, op basis van een individuele en respectvolle benadering en  waarbij niet alleen gekeken wordt naar algemeen geaccepteerd werk, maar juist naar wat mensen in alle redelijkheid naar vermogen kunnen;
 • De gemeente zet belangrijke stappen om een fairtrade gemeente te worden;
 • Er komt een Ondernemershuis waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat;
 • De gemeente zorgt dat ondernemers en buurtbewoners tot gezamenlijke oplossingen komen voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de bedrijven;
 • De gemeente zorgt voor snellere procedures dankzij betere participatie van belanghebbenden en door ontwikkelingen op controversiële locaties te vermijden;
 • Herontwikkeling en renovatie krijgt de voorkeur boven nieuwbouw en uitgifte nieuwe grond;
 • De gemeente gaat zich inspannen om het nieuwe winkelen voor alle winkeliers in Hardenberg mogelijk te maken (zie http://www.inretail.nl/pages/729/Marktonderzoeken/Het-Nieuwe-Winkelen-De-tien-trends-van-retail2020.html);
 • Inwoners (en ondernemers) die samen een (duurzame) coöperatie oprichten, hebben toegang tot dezelfde faciliteiten als andere ondernemers.

SAMENWERKEN AAN EEN SOCIALE GEMEENTE