GroenLinks wil weten hoeveel omwonenden van het kanaal schade hebben

GroenLinks heeft op 17 oktober aan het college van B&W vragen gesteld over gevolgen van werkzaamheden die zijn verricht aan het kanaal Almelo -  De Haandrik. Nadat in 2009 de Provincie besloot om het kanaal op te waarderen hebben er diverse werkzaamheden plaatsgevonden. Het kanaal is uitgebaggerd, er zijn grauwankers geplaatst en langs de oevers zijn damwanden in- en uitgetrild. De werkzaamheden zijn al enige jaren geleden afgerond.

Sommige aanwonenden van het kanaal hebben als gevolg van deze werkzaamheden schade aan de woningen ondervonden. Zoals scheuren, verzakkingen en water in de kelders. Het vergoeden van de schades bleek bijzonder moeizaam, niet in de laatste plaats door de vele betrokken overheden, organisaties en bedrijven.

 

De fractie van GroenLinks vindt dat de gemeente haar zorgplicht naar de inwoners moet nakomen. Wij willen dat het college een verbindende rol gaat spelen. Het belangrijkste is het in kaart brengen hoeveel omwonenden schade hebben en wat er tot nu toe is gedaan voor deze gedupeerden. 

 

Tot slot vragen wij aandacht voor de aanstaande werkzaamheden. Het mag niet zo zijn dat er bij de nieuwe werkzaamheden opnieuw vergelijkbare problemen optreden. 

 

De vragen van GroenLinks luiden als volgt: 

1.Is het bij u bekend dat er bij aan- en omwonenden van het kanaal Almelo- De Haandrik overlast en schades zijn als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal?

2.Heeft u een beeld van het aantal schadegevallen in de gemeente Hardenberg?

3.Bent u bereid om een verbindende rol te vervullen tussen de inwoners en de Provincie met als doel alle schades in kaart te krijgen en het indienen van schadeclaims bij de Provincie te vergemakkelijken?

4.Voor 2018-2019 staan wederom werkzaamheden (betreffende de boordvoorzieningen en dam- wanden) aan het kanaal gepland. Gaat er een risico-analyse worden gemaakt waarmee maatregelen getroffen kunnen worden om nieuwe schades te voorkomen?

Bijgevoegd zijn de schriftelijke vragen.