GroenLinks heeft een "Actieplan Duurzame en Groene Scholen" wat hieronder verder wordt toegelicht. In dit Actieplan wordt rekening gehouden met de gewijzigde regelgeving per 1 januari 2015. Het Actieplan bestaat uit 5 acties, t.w.:

Actie 1:

Overleg met en lobby richting Rijk (en eventueel naar Europa) over wettelijke en fiscale voorwaarden van leningen en subsidies voor investeringen in de opwekking van duurzame energie en energiebesparende maatregelen op scholen.

Actie 2:

Ondersteun scholen met het halen van energiebesparingsdoelstellingen, onder meer door hen te informeren over de mogelijkheden voor subsidies en crowdfunding voor zonnepanelen op schooldaken.

Actie 3:

Laat Natuuractiviteitencentrum De Koppel en kennis- en testcentrum Hibertad, eventueel samen met andere organisaties, onderwijsinstellingen helpen bij het opzetten en uitvoeren van educatieve programma’s en start een project “Hoe word ik een Hardenbergse afvalheld”. Doel van dit project is om de Hardenbergse jeugd inzicht te geven in de verschillende afvalstromen en hoe die te beperken zijn door afval te scheiden en te hergebruiken.

Actie 4:

Draag het belang van een groene schoolomgeving (schoolplein, gevel, dak) actief uit door dit te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw- en verbouwplannen voor scholen in Hardenberg (nieuw- en verbouwplannen blijven sowieso een gemeentelijke verantwoordelijkheid). Scholen die van hun plein een groen schoolplein willen maken, ontvangen ter ondersteuning een (financiële en / of in natura) bijdrage van de gemeente.

Actie 5:

Een gezonde, frisse en duurzame school heeft een goed binnenklimaat. Bied de raad de resultaten van een inventarisatie naar problemen met luchtcirculatie- en ventilatiesystemen aan en geef aan waar financiële middelen nodig zijn en (subsidie-)mogelijkheden zijn.

Wat wil GroenLinks nog meer:

Iedere jongere zit op school of volgt een leer-werktraject: geen enkele leerplichtige jongere zit thuis. Bij problemen wordt bekeken met de jongere wat de oorzaak is.  Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden actief aangepakt. Ook wordt altijd onderzocht of er iets aan de hand is in de privé situatie of op school (bv. pesten of niet mee kunnen komen).

De gemeente stimuleert dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente; Het gaat om de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. De gemeente kan hier een verbindende schakel in vormen en initiatieven faciliteren.

Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Pesten wordt niet getolereerd. Op alle scholen in Hardenberg wordt pesten actief en consequent bestreden.

Alle scholen in Hardenberg worden door de gemeente uitgedaagd om een plan te maken hoe zij een Gezonde School kunnen worden.