GroenLinks staat voor positief jeugdbeleid: door jongeren uit te dagen op wat ze kunnen en willen, werken zij zelf aan hun welzijn en aan hun toekomst.

Wat wil GroenLinks:

Jeugd betrekken en verantwoordelijkheid geven.  

Voor GroenLinks doen kinderen en jongeren er in de gemeente Hardenberg toe. Zij hebben de toekomst en zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. We nemen hun wensen daarom serieus. 

GroenLinks betrekt kinderen en jongeren actief bij alles wat voor hen wordt georganiseerd. 

GroenLinks wil met jongeren in gesprek, hen stimuleren en uitdagen en inspelen op hun behoeftes. We praten niet over jongeren, maar mèt jongeren als het gaat over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsplekken en -ruimten, het jongerenwerk, de bestrijding van jongerenoverlast en de decentralisatie van de jeugdzorg.

Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen en worden in staat gesteld om hun ideeën uit te voeren. 

Positief jeugdbeleid vraagt om een open uitnodigende houding naar kinderen en jongeren.

GroenLinks wil problemen voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken. 

 We willen dat jongeren zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. GroenLinks zet daarom in op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. De gemeente helpt jongeren en kinderen als ze problemen hebben. Voor het vroegtijdig signaleren van behoeften en problemen is het van belang dat de gemeente de samenwerking bevordert tussen professionals die als het ware dagelijks bij gezinnen betrokken zijn (leerkrachten, huisartsen, welzijnswerkers, verenigingen)

Jongeren moeten zelfredzaam worden zodat ze een gelukkig leven kunnen leiden. 

GroenLinks steunt daarom initiatieven gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren en het helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.  Het kan hierbij gaan om trainingen van vaardigheden (communicatie, weerbaarheid) die van pas komen in de maatschappij maar ook om projecten waarbij jongeren andere jongeren coachen en ondersteunen. Kunstzinnige projecten, leren omgaan met geld, zelfstandig wonen etc.

Kinderen/jongeren in een probleemsituatie en ook hun ouders hebben zelf een stem in de aanpak van de jeugdzorg.

Gemeenten moeten op regionaal niveau afspraken maken om zwaardere, specialistische jeugdzorg goed te organiseren en te financieren. Echter, door eerder te voorkomen dat specialistische zorg of uithuisplaatsing noodzakelijk is, kunnen de wachtlijsten tot een minimum worden beperkt. Goede preventie begint bij goede samenwerking en vroegtijdige signalering van problemen op buurt- en wijkniveau.

De gemeente zal vanuit een regierol zorg moeten dragen voor een doorgaande zorglijn, gericht op de gezinsomgeving.