Een inkomen is voor iedereen noodzakelijk. Wie daar zelf niet in kan voorzien, wordt ondersteund door de gemeente.

Wat wil GroenLinks:

De gemeente verlaagt de drempel tot sport, recreatie en cultuur voor burgers die in een sociaal en/of cultureel isolement verkeren of dreigen te geraken door de invoering van een Stadspas.

Het project “Volkstuinen voor de minima (Volkstuinvitaminen)” wordt actief opgepakt en door de gemeente financieel ondersteund. 

Door dit project wordt de maatschappelijke participatie van mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen vergroot, hebben mensen eigen regie, beweging, doen mensen sociale contacten op, verbouwt men de eigen groente.

In Hardenberg worden mensen met schulden altijd geholpen maar we proberen schulden ook te voorkomen. 

GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de schuldenproblematiek via goede preventie, schuldsanering en nazorg.

GroenLinks wil armoede voorkomen.

We kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen.

Het niet-gebruik van minimaregelingen wordt (verder) tegengegaan. 

Dit kan bereikt worden door gerichte communicatie naar doelgroepen en maatschappelijke instellingen die signalen kunnen afgeven, buurtgerichte activiteiten en thuisgesprekken.

In Hardenberg mogen mensen niet de dupe worden van stapeling van bezuinigingen.

De vele bezuinigingen en kortingen van het Rijk treffen veel mensen die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van een uitkering hard door de stapelingseffecten. De gemeente maakt door middel van eenminima-effectrapportage (MER) inzichtelijk wat hiervan de gevolgen zijn. Waar nodig compenseert de gemeente de onevenredig negatieve gevolgen van de bezuinigingen.

De voedselbank wordt optimaal gefaciliteerd.