Diversiteit

De gemeente draagt bij aan het thuisgevoel van iedereen in Hardenberg; ongeacht afkomst, geslacht, beperking, levensovertuiging of seksuele voorkeur.

Wat wil GroenLinks:

Hardenberg is voor iedereen een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

De gemeente roept elk half jaar burgers actief op om discriminatie te melden bij het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Overijssel.

Het personeelsbestand van de gemeente dient een afspiegeling van de lokale samenleving te zijn.

Alle instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, gaan werk maken van diversiteit in samenstelling van medewerkers.

De gemeente treedt actief op tegen geweld dat gericht is op mensen met een homoseksuele geaardheid.

Alle zorginstellingen in de gemeente moeten homovriendelijk zijn; de gemeente stimuleert dat ze het keurmerk 'De Roze Loper' halen.

Minderheden die zichzelf organiseren met het oog op integratie en emancipatie worden door de gemeente ondersteund.